Teambuilding nâng cao

Chủ đề: “One Team – One Dream”

Mục tiêu:

Hoạt động chính: (đối kháng hoặc xoay trạm)

Kết quả: Xây dựng thương hiệu.

HOTLINE 24/7 (+84) 968 979 479
FacebookYouTube

Teambuilding cơ bản

Teambuilding thương hiệu