Teambuilding cơ bản

Chủ đề: “Vượt Gian Nan - Đập Tan Thách Thức”

Mục tiêu: Cùng nhau tạo dựng lên những hình ảnh đoàn kết trong tổ chức/doanh nghiệp.

Hoạt động chính:

HOTLINE 24/7 (+84) 968 979 479
FacebookYouTube

Teambuilding nâng cao

Teambuilding thương hiệu